Handlingsprogram

Handlingsplan 2014-2015 SIKKERHET I TAXI

Sjåfører føler at arbeidsplassen er mer og mer truet av ytre påvirkninger. Ran og overfall kan ikke sies å være økende, men trussel mot økonomisk tap ved «stikk fra regninger» og trussel mot falske anmeldelser er tiltagende og setter sjåførens trygghet på arbeidsplassen i fare.
Den andre faktoren som må vurderes er tryggheten til passasjeren. Antall anmeldte sextrakasseringssaker er minimale men næringen tåler ingen flere tilfeller av dette. I den sammenheng ønsker vi at innføring av stillbildeovervåking med lyd iverksettes som et krav til alle taxier som har løyve i Oslo/Akershus.

Forventet gjennomføring innen 2014 dersom sentralene legger dette inn i sine tekniske løsninger. OPPLÆRING AV NYE OG GAMLE SJÅFØRER/EIERE

NT avd Oslo har allerede vært med på å utvikle Veidirektoratets ønske om økt kompetansekrav for sjåfører. Arbeidsgruppa har allerede avlevert sin rapport om krav til kursinnhold. Gruppas representanter venter på at Veidirektoratet skal innkalle til samarbeid om videre oppbygging av forskrift og innhold i kurs. Kurset er helt nødvendig for å øke kompetansen til alle nye som ønsker å utføre arbeid i taxinæringen.

De siste 10-15 år er dessverre kunnskapen om, og forståelsen av, næringens behov for kompetanse for å utføre sitt arbeid vært tilsidesatt og trenert av sentralers behov for sjåfører og løyvehavere for å dekke opp sentralenes behov for inntjening. 15 år med konkurranse i Oslo/Akershus har ikke gitt likeverdige sentraler med samme kompetanse og faglig dyktighet som finnes i de gamle etablerte sentraler.

Forventet gjennomføring juli 2014 i henhold til direktoratets uttalelse FAGBREV

Dessverre er det en stor nedgang i rekruttering av løyvehavere som driver med ansatte sjåfører. Årsaken er stor risiko og liten avkastning. Løyvehaver kan lett kompensere inntekt fra ansatte med litt større egeninnsats. Sentraler er svært avhengige av løyver som går kontinuerlig med ansatte sjåfører.
Innføring av et fagbrev gir bedre kompetanse, bedre arbeidsplasser for ansatte, øket status til yrket, samt at publikum får levert en bedre kvalitet på taxitjenester. Innføring av fagbrev må inngå i handlingsplanen til Norges Taxiforbund da dette må være en nasjonal løsning som må innføres gjennom endringer i lov og forskrift. Å inneha fagbrev må kunne gi utvidede rettigheter som f.eks. tildeling av reserveløyve, samt flere ordinære løyver.

Kravet til fagbrev må overlates til Norges Taxiforbund og deres handlingsprogram FELLES SANKSJONSREGLER

Det må hindres at løyvehavere truer med å søke overgang til andre sentraler etter å ha blitt sanksjonert av sin egen sentral. Dette hindres best med et felles sanksjonsregelverk for Oslo/Akershus
Sanksjonsregelverk må være innlemmet i sentralenes vedtekter slik at gjennomføring av dette tidligst kan skje etter generalforsamlinger i 2015. Løsningen ligger i innfasing gjennom «forskrift for Oslo.»

HOLDEPLASSPROBLEMATIKK

Nedgangen i holdeplasser og oppstillingsplasser i sentrum er dramatisk sett i forhold til endringer i løyvetallet.
En nedgang på ca. 150 oppstillingsplasser fra 2002 til i dag gir uholdbare arbeidsforhold for sjåfører og elendige valgmuligheter for publikum. Oslo Kommune må avpasse holdeplasser i forhold til endringer i løyvetallet og behovet for publikum til å velge drosje fra den sentral de ønsker

Det bør etableres et samarbeidsutvalg med politiet som innehar skiltmyndigheten i Oslo kommune.

FREMKOMMELIGHET I OSLO

Taxi må få status som fullverdig kollektivtransportmiddel og kunne benytte alle kollektivgater og kollektivfelt. Som følge av dette bør taxi også ha tilgang til aktiv signalprioritering for kollektivlys der slikt finnes. Regjeringen sier i sin Politiske plattform følgende om drosjene i punkt 15 SAMFERDSEL, Avsnitt KOLLEKTIV følgende:

«Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivtrafikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag

Mange av våre passasjerer som er avhengig av taxi fordi de ikke kan benytte vanlig kollektiv tilbud skal ha de samme rettigheter til å komme like fort frem som vanlige kollektiv brukere.
Dette kan også være i samsvar med regjeringens intensjoner i sin Politiske plattform.

ANSIENNITET KUN OPPARBEIDET I EGET FYLKE
Arbeide for at ansiennitet kun kan benyttes i det fylke som ansienniteten er opparbeidet

MILJØ

Det må bli enklere å kunne benytte EL bil som taxi. Oslo Kommune som virkelig ønsker vår næring over på EL bil, må legge forholdene til rette med flere ladestasjoner og gi næringen fortrinn på bruk av ladestasjonene. Oslo Kommune bør revurdere sin holdning til reserveløyver da denne løyvetypen enklest kan gå over til el-bil drift ved sine begrensede driftstider.

RAMMEVILKÅR
Antallsbegrensning og behovsprøving må være reell

Oppheve felles kjøredistrikt med Akershus og gå tilbake til tidligere samkjøringsavtale

Handlingsprogrammet omsendes innkalling til årsmøte i Norges Taxiforbund avd Oslo 2014 til orientering. Programmet er ment å være en rettesnor for arbeid i avdelingen. Innspill til handlingsprogrammet kan sendes på epost til post@taxiforbundetoslo.no

Handlingsplan    2015-2016

 

  • Opphevelse av felles løyvedistrikt
  • Generell kompetanseheving for løyvehavere
  • Arbeide for reduksjon av ordinærløyvetall kompensert med reserveløyver
  • Arbeide for innføring av flere el-biler som taxi i Oslo
  • Oppfølging av handlingspunkter fra plan 2014-2015 som ennå ikke er gjennomført
  • Arbeide for tiltak som sikrer løyvehavers kreditt ved sentralkonkurs

Styret