Personvernerklæring

Norges Taxiforbund avd. Oslo  (NTO) er en medlemsorganisasjon som skal ivareta taxieierens interesser gjennom å styrke bransjens rammebetingelser og omdømme. NTO skal være en medlems- og arbeidsgiverorganisasjon med formål å sikre medlemmenes politiske, økonomiske, faglige og organisasjonsmessige interesser.

NTO kan samarbeide med tilsvarende organisasjoner og sammenslutninger. Opplysninger om medlemmer administreres i et medlemsregister. Samtidig utvikler og administrerer NTO et fordelsprogram for medlemmene.

Et medlemskap i NTO skal representere medlemmene i det offentlige rom, ved å arbeide for best mulige rammebetingelser for næringens utøvere gjennom kontakt med myndigheter, media og andre aktører i de politiske beslutnings-prosesser.

NTO skal, på selvstendig grunnlag, påse at myndigheter, storkunder og forretningsmessige enheter opptrer i samsvar med gjeldende spilleregler i markedet.

NTO skal bidra til å utvikle den profesjonelle medlemsbedrift gjennom aktiv informasjon og generell og juridisk rådgiving rettet mot alle medlemmer, og ved å tilrettelegge møteplasser for næringens utøvere med henblikk på gjensidig faglig utvikling og sosial tilknytning til yrket. Gjennom leverandøravtaler skal forbundet arbeide for å sikre medlemmene gode kjøpsbetingelser for varer og tjenester som inngår i hans drift.

Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene. Disse opplysningene registreres og samles i et særskilt medlemsregister.

Når du blir medlem i NTO, oppgir du personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger, som er knyttet til en enkeltperson. NTOs personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg, blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Behandlingen/samtykke

NTO behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som medlem.

For visse formål vil NTO imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder kun i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter. Først etter avgitt samtykke vil NTO foreta behandling, som ikke kan gjennomføres med grunnlag i medlemsavtalen.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht. personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Saksbehandling

NTO behandler medlemmenes personopplysninger i forbindelse med saksbehandling og juridisk bistand. Medlemmets forespørsel om bistand fra oss anses som samtykke i forhold til behandling av personopplysninger.

NTO behandler i denne forbindelse opplysninger om sine medlemmer med hjemmel (behandlingsgrunnlag) i art 6 (1) bokstav b, art 9 (1) bokstav b og art 9 (2) d.

NTO benytter elektronisk saksbehandlersystem hvor informasjon og korrespondanse i saksbehandlingen lagres så lenge dette anses nødvendig (inntil 10 år).

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er NTO ved styrets leder/daglig leder   som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for NTOs behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon til daglig leder er NTO v/Glenn Tuxen, Spireaveien 18 0580 Oslo

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Ved innmelding registrerer NTO følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, organisasjonsnummer, telefonnummer og dato for innbetaling av medlemskontingent. Alle disse opplysningene oppgis av deg. Medlemsnummer tildeles og registreres av NTO.

Andre opplysninger kan du frivillig registrere på Min side. Dette kan være opplysninger om dine interesser og måten du ønsker at NTO skal kontakte deg på.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til NTO, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemsnummer og dato for innbetaling av medlemskontingent.

Ved behov vil NTO også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra offentlige tilgjengelige register og opplysninger fra NTO sine samarbeidspartnere.

Ved bruk av nettsidene til NTO registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), samt din innloggede/ikke-innloggede status på Min Side, din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra. Din bruk av hjemmesiden NTO kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Hva er formålet?

Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger, er primært å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. I tillegg vil NTO drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret. Vi vil også utvikle og markedsføre fordelsprogrammet, herunder opplyse deg om de tilbud og fordeler som du til enhver tid kan oppnå gjennom fordelsprogrammet.

Behandlingen av personopplysninger som NTO utfører innebærer blant annet forvaltning av medlemsrettigheter, sikring av rettigheter og fordeler for medlemmene, utsendelse av eventuelt nyhetsbrev, gi informasjon om og markedsføre produkter, tjenester og fordeler fra NTO og NTO sine samarbeidspartnere, gi god medlemsservice og forestå en god oppfølging av medlemskapet, samt følge opp avtalen NTO har med medlemmet.

Når det gjelder informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler, samt juridisk rådgivning fra NTO sine samarbeidspartnere så skjer all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene for utlevering til og benyttelse av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av NTO. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. NTO ønsker at du får tilgang til alle de tilbud og fordeler som medlemskapet innebærer og det kan i den forbindelse være hensiktsmessig at tredjeparter bistår NTO med dette.

Dersom NTO eller samarbeidspartnere tilpasser informasjon og markedsføring til dine preferanser og/eller behov, benyttes såkalte personprofiler og du vil i så fall motta nærmere informasjon om dette, jf. personopplysningsloven § 21. Dersom NTO skal gi informasjon om, eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15. Dette gjør du ved å krysse av for at samtykke avgis ved innmelding, eller på et senere tidspunkt på Min side.

Hvilken sikkerhet har NTO rundt medlemsregisteret?

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Hvem har tilgang til personopplysningene om deg?

Det er bare utvalgte medarbeidere i NTO som har tilgang til medlemsregisteret. NTO har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Hvor kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Som medlem i NTO har du rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen NTO foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18.

Begrenset innsyn kan du få ved å logge deg inn på Min side. For mer utfyllende innsyn kan du kontakte medlemsavdelingen i NTO ved medlemsservice på post@taxiforbundetoslo.no. Vi har felles interesse i at de opplysningene som er registrert i vårt medlemsregister om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker endringer kan dette gjennomføres ved å kontakte medlemsavdelingen i NTO på post@nortaxi.no.

Når slettes registrerte personopplysninger?

Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret. Dersom du ikke betaler medlemskontingenten i NTO blir du ikke automatisk slettet fra medlemsregisteret. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har sluttet å betale kontingent. Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er nødvendig å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til post@taxiforbundetoslo.no

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i NTO på post@taxiforbundetoslo.no eller telefon 93007057. Rett til å klage Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav

Personvernopplysninger.pdf